Thông báo về việc đăng ký lần 2 các học phần tự chọn Khóa 40 - Ngành Luật

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp chuyên ngành thuộc Khóa 40, ngành Luật danh sách các học phần không đủ điều kiện mở lớp và danh sách hủy đăng ký học phần do vượt quá chỉ tiêu (để sắp xếp giảng viên và TKB).  Thông tin chi tiết sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng:

1. Danh sách các học phần được mở: 20190920_K40_Luat_DSHocphan_DuDieuKienMoLop

2. Danh sách các học phần hủy đăng ký: 20190920_K40_Luat_DSHocphan_KhongMoLop_HuyDangKy

3. Danh sách sinh viên các học phần bị hủy đăng ký: 20190920_K40_Luat_DSHuyDangKy_DanhSachSinhVien

4. Danh sách các học phần cho phép đăng ký bổ sung: 20190920_K40_Luat_DSHocphan_ChoDangKyBoSung

 

Các bài khác