Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2018-2019

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy về việc đăng ký mở lớp học lại, học cải thiện trong Học kỳ 3, năm học 2018-2019 (Học kỳ hè) qua hình thức đăng ký trực tuyến.

(Thông báo này thay thế cho thông báo số 168/TB-ĐHL ngày 23/05/2019 về việc đăng ký học cải thiện, học lại các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2018-2019)

Chi tiết thông báo, thời gian và cách thức đăng ký, sinh viên xem trong tập tin đính kèm sau:

* Link đăng ký online (sinh viên đăng nhập bằng tài khoản tín chỉ của mình): Click vào đây để truy cập

* Chi tiết thông báo và hướng dẫn sử dụng (xem Phụ lục): 20190528_TB_HocLai_HK3_2018_2019_DangKy_Online

Các bài khác