Thông báo về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1_sYgVXdt8qnQ6HB6waelrVrU2upv_Yit/view?usp=sharing

Các bài khác