Thông báo thời khóa biểu (có điều chỉnh phòng Khóa 40, ngành Luật, học phần LUA4742_1) các học phần tự chọn Khóa 40 và Khóa 43 trong Học kỳ 1, 2019-2020

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các Khóa 40 (năm 4) và Khóa 43 (năm 1) thời khóa biểu các học phần tự chọn trong Học kỳ 1, năm học 2019-2020. Chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên từng khóa (và chuyên ngành - Khóa 40) xem trong tập tin đính kèm tương ứng:

* Khóa 40:

     - Luật học (05 chuyên ngành): 2019_2020_1_TKB_K40_LUA_5CN_TuChon

     - Luật Kinh tế:

          + CN Luật Hợp đồng: 2019_2020_1_TKB_K40_LKT_CN_HD_TuChon

          + CN Luật TCKD: 2019_2020_1_TKB_K40_LKT_CN_TCKD_TuChon

* Khóa 43:

     - Luật học: 2019_2020_1_TKB_K43_LUA_TuChon

     - Luật Kinh tế: 2019_2020_1_TKB_K43_LKT_TuChon

* Học phần tự chọn "Kỹ năng tư duy phản biện":

     - Luật KT K42 (LKT112014): 2019_2020_1_TKB_LKT_K42_TuChon_KyNangTuDuyPhanBien

     - Luật K43 (LUA112017): 2019_2020_1_TKB_LUA_K43_TuChon_KyNangTuDuyPhanBien

     - Sinh viên Luật KT K42 và Luật K43 có đăng ký học phần này đăng nhập vào trang quản lý tín chỉ để kiểm tra và theo dõi lịch học.

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập vào trang tín chỉ (qlgd.hul.edu.vn) để xem lịch học tương ứng với học phần đã đăng ký (đang cập nhật Khóa 43).

 - Bắt đầu từ khi công bố TKB tự chọn đến hết ngày 04/10/2019, Phòng Đào tạo sẽ tạo điều kiện xử lý chuyển lớp học phần cho những sinh viên bị trùng lịch học hoặc bị học ngày 3 ca (sáng, chiều, tối). Sau thời gian này Phòng Đào tạo sẽ không xử lý bất kỳ yêu cầu thay đổi lớp học phần tự chọn nào nữa. Yêu cầu: lịch học bị trùng hoặc học 3 ca theo lịch các học phần học tại trường, nếu trùng với lịch học ngoại khóa sinh viên phải kèm theo lịch học khi gởi đơn yêu cầu điều chỉnh nhóm học phần tự chọn cho Phòng Đào tạo. Riêng với học phần "Kỹ năng tư duy phản biện" sẽ được kéo dài đến hết ngày 10/10/2019.

 

Các bài khác