Thông báo thời khóa biểu các học phần học lại (đủ điều kiện mở lớp) trong học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo đến sinh viên thời khóa biểu các học phần học lại (đủ điều kiện mở lớp) trong học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2018-2019.

Chi tiết thời khóa biểu cho từng học phần, sinh viên xem trong tập tin đính kèm: TKB_HK3_2018_2019.

* Lưu ý:

- Chỉ những sinh viên đã nộp đầy đủ học phí mới có tên trong danh sách lớp.

- Chi tiết các bước đăng ký và hoàn tất học phí, sinh viên xem trong thông báo đã đăng (Link thông báo).

 

 

Các bài khác