Thông báo thời gian nghỉ hè và nhập học Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Nhà trường thông báo Kế hoạch học tập Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 và thời gian nghỉ hè của các lớp Khóa 40, 41, 42 và Khóa 43 hình thức đào tạo chính quy, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/open?id=1nlwxDFROaq5DNmFRLl0LtlFCRlH8PEq9

Các bài khác