Thông báo thời gian nghỉ hè và kế hoạch học tập năm học 2020-2021

Trường Đại học Luật thông báo thời gian nghỉ hè và kế hoạch học tập năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đào tạo Chính quy khóa 41, 42, 43

Các bài khác