Thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt tháng 01 năm 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1hqsy1zxa7Q-vhf2wg9tripRM958qE44D/view?usp=sharing

Các bài khác