Thông báo kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2018-2019 và thời gian nghỉ hè của các lớp khóa 39, 40, 41 và khóa 42

Nhà trường thông báo thời gian nghỉ hè và kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 của các lớp khóa 39, 40, 41 và khóa 42, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1jMBLT8HR21Bn-LvV0F1bGo2S5QE2wwgL/view?usp=sharing

Các bài khác