Thông báo danh sách các học phần đủ điều kiện mở lớp trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký học lại / học cải thiện trong Học kỳ hè (học kỳ 3), năm học 2018-2019 (bằng hình thức đăng ký trực tuyến) danh sách các học phần đủ điều kiện để mở lớp. Sinh viên đăng nhập vào trang đăng ký trực tuyến để kiểm tra và thực hiện việc in đơn đăng ký để nộp học phí theo quy định. Chi tiết sinh viên xem thêm ở các link sau:

* Danh sách các học phần:

     + Đủ điều kiện mở lớp: gồm có 16 học phần.

     + Không đủ điều kiện mở lớp: gồm có 47 học phần.

* Link đăng ký học lại online (sinh viên đăng nhập bằng tài khoản tín chỉ của mình): Click vào đây để truy cập

* Chi tiết các bước đăng ký và hướng dẫn sử dụng (xem mục 3phụ lục kèm theo):

      20190528_TB_HocLai_HK3_2018_2019_DangKy_Online

Các bài khác