Thông báo đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên HK III - tại trường ĐH Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-2019 Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1yI9-ehfBBWR_TZCZFKAZaievtHTYVzhG/view?usp=sharing

Các bài khác