Thời khóa biểu học phần tự chọn HK2 2019-2020 Ngành Luật Khóa 43

Phòng ĐT thông báo thời khóa biểu các học phần tự chọn HK2 2019-2020 ngành Luật Khóa 43
Sinh viên các lớp theo dõi và thực hiện
Sinh viên Khóa 40, 41 42 ngành Luật muốn đăng ký học lại/cải thiện thì làm đơn lên P. Đào tạo
Trân trọng./.
Phòng Đào tạo, Trường Đại Luật, tầng 3 nhà A1
SĐT: 02343.946996 - 0913 244 478 (Cát)
Các bài khác