Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức sinh viên các trường thành viên và Khoa trực thuộc đăng ký học hè

Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức sinh viên các trường thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Huế đăng ký học hè năm học 2018 - 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/open?id=1IQ-ezdKlJfKBfEcTlACi6mDb5ieTySEn

 

Các bài khác