Khoa Giáo dục Thể chất thông báo tổ chức sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHH đăng ký học lớp riêng

Khoa Giáo dục Thể chất thông báo tổ chức sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHH đăng ký học lớp riêng, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1yURbxJWyPmC2nFUN5z91sReRgtnkNnUk/view?usp=sharing

Các bài khác