Thông báo kế hoạch nhập học lớp cao học luật kinh tế khóa 9 khóa học 2018-2020

Xem chi tiết nội dung ở file thông báo

Thông báo nhập học khóa 9 

Lưu ý : Các học viên trúng tuyển và đăng ký học tại Quảng Trị, thì làm thủ tục nhập học ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

             Các học viên cao học khóa 9 (2018-2020) Luật Kinh tế học tại Huế, học tại phòng E1.2 nhà E, trường Đại học Luật, Đại học Huế

Các bài khác