Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K2015 Bình Định Khóa 2015 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_ K.2015 Bình Định (khóa 2015 - 2018) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 63/QĐ-ĐHL ngày 02/02/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp Luật ĐHB2_K2015 TPHCM Khóa 2015 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2015 TPHCM (khóa 2015- 2017) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Học viện năng lượng_TPHCM (Quyết định số 591/QĐ-ĐHL ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật K2014 Huế (2014 - 2017)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật K2014 Huế (2014 - 2017) hệ chính quy (Quyết định số 58/QĐ-ĐHL ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật ĐHB2_K2013 Quảng Trị Khóa 2013 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2013 Quảng Trị (khóa 2013 - 2016) hệ chính quy do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 79/QĐ-ĐHL ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2013 Huế Khóa 2013 - 2016

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2013 Huế (khóa 2013 - 2016) hệ chính quy (Quyết định số 78/QĐ-ĐHL ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_VKS K2013 Khóa 2013 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2013 Huế (khóa 2013 - 2016) hệ chính quy (Quyết định số 201/QĐ-ĐHL ngày 21/9/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2012 Huế Khóa 2012 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2012 Huế (khóa 2012 - 2015) hệ chính quy (Quyết định số 165/QĐ-ĐHL ngày 10/8/2015của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật ĐHB2_K2012 Quảng Trị Khóa 2012 - 2015

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_ K.2012 Quảng Trị (khóa 2012 - 2015) hệ chính quy do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 124/QĐ-ĐHH ngày 03/2/2015 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy lớp Luật ĐHB2_K2011 Huế

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_K2011 Huế (khóa 2011- 2014) hệ chính quy (Quyết định số 1187/QĐ-ĐHH ngày 06/6/2014 của Giám đốc Đại học Huế) Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ vừa làm vừa học Lớp Luật ĐHB2_K2011 Quảng Bình Khóa 2011 - 2013

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Lớp Luật ĐHB2_ K.2011 Quảng Bình (khóa 2011 - 2013) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung cấp nghề số 9 tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 2123/QĐ-ĐHH ngày 15/11/2013 của Giám đốc Đại học Huế). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE