Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế

                                                            KHOA LUẬT KINH TẾ

I. Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế

          Ngày 03/04/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-ĐHL về việc thành lập Khoa Luật Kinh tế trực thuộc Đại học Luật trên cơ sở tách Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế thành hai khoa độc lập.

          Khoa Luật Kinh tế được xác định là một Khoa đảm trách chuyên ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Luật. Khoa Luật Kinh tế giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Luật học. Đồng thời, Khoa Luật Kinh tế là Khoa duy nhất có mã ngành Luật Kinh tế bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

II. Chức năng, nhiệm vụ

          Khoa Luật Kinh tế là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý đội ngũ giảng viên và sinh viên của Khoa. Khoa Luật Kinh tế có các chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:

          1. Thực hiện việc quản lý đội ngũ giảng viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

          2. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo phân cấp của Hiệu trưởng.

          3. Thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế.

          4. Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa. Đề xuất nhu cầu về nhân sự của Khoa trình Hiệu trưởng quyết định.

III. Cơ cấu tổ chức

          - Cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa Luật Kinh tế gồm:

1. Ban chủ nhiệm Khoa:

         - TS. Đào Mộng Điệp – Trưởng Khoa

         - TS. Lê Thị Thảo – Phó Trưởng Khoa

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

        - TS. Đào Mộng Điệp

        - TS. Lê Thị Thảo

        - TS. Lê Thị Phúc

        - PGS. TS Đoàn Đức Lương

        - TS. Cao Đình Lành

3. Các Bộ môn

Khoa Luật Kinh tế được tổ chức thành 03 Bộ môn:

       + Bộ môn Luật Thương mại - Lao động;

       + Bộ môn Luật Đất đai – Môi trường;

       + Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng.

4. Các trợ lý

       -  Mai Xuân Hợi - Trợ lý NCKH-HTQT

       -  Trần Công Thiết - Trợ lý Tổ chức và QLSV

       -  Đỗ Thị Quỳnh Trang - Trợ lý Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

5. Số lượng các giảng viên cơ hữu, học phần phụ trách

          Khoa Luật Kinh tế có 16 Giảng viên cơ hữu của các Bộ môn trong đó có 04 TS, 01 NCS, 04 ThS, 04 học viên cao học, 03 cử nhân và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng ngoài Khoa.

a. Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại – Lao động gồm:

       1. TS. Đào Mộng Điệp - Trưởng Bộ môn

       2. ThS. Mai Đăng Lưu

       3. CN. Đỗ Thị Quỳnh Trang

       4. ThS. NCS. Nguyễn Thanh Tùng

       5. ThS. Mai Xuân Hợi

       6. CN. Trần Thị Nhật Anh

       7. CN. Đồng Thị Huyền Nga

       8. ThS. Đặng Thị Vũ Hường

       9. GVC. ThS. Lê Thị Hải Ngọc ( Kiêm nhiệm_ Giám đốc trung tâm Tư vấn và đào tạo ngắn hạn)

      10. TS. Cao Đình Lành ( Kiêm nhiệm_ Trưởng Phòng KHCN và Môi trường- HTQT)

* Các học phần do giảng viên Bộ môn Luật Thương mại – Lao động phụ trách gồm:

+ Môn học:

       - Luật Thương mại 1, 2

       - Luật Lao động

       - Luật cạnh tranh

       - Luật an sinh xã hội

+ Các chuyên đề:

       - Luật an sinh xã hội

       - Pháp luật phá sản của một số nước

       - Pháp luật về xúc tiến thương mại

       - Luật đầu tư

       - Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

       - Quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

       - Mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

       - Pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại

       - Một số hợp đồng trong lĩnh vực lao động

       - Pháp luật về thị trường lao động

b. Giảng viên Bộ môn Luật Đất đai – Môi trường gồm:

      1. TS. Lê Thị Phúc – Trưởng Bộ môn

      2. ThS. Thân Văn Tài

      3. TS. Võ Thị Phương Mai

      4. ThS. Trần Công Thiết

* Các học phần do giảng viên Bộ môn phụ trách :

+ Môn học:

       - Luật Đất đai

       - Luật Môi trường

+ Các chuyên đề:

       - Pháp luật quy hoạch sử dụng đất

       - Một số hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

c. Giảng viên Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng gồm:

      1. TS. Lê Thị Thảo – Trưởng Bộ môn

      2. ThS. Nguyễn Thị Triển

      3. ThS. Trần Thế Hệ

      * Các học phần do giảng viên phụ trách gồm:

+ Môn học:

       - Luật Tài chính

       - Luật Ngân hàng

+ Các chuyên đề:

       - Pháp luật thị trường chứng khoán

       - Pháp luật về giám sát tài chính

       - Pháp luật về tài chính doanh nghiệp

       - Một số hợp đồng trong lĩnh vực ngân hàng

6.  Nghiên cứu khoa học

6.1. Đề tài nghiên cứu khoa học

       -  Đề tài cấp Bộ: 04

       -  Đề tài cấp Đại học Huế: 04

       -  Đề tài cấp Trường:06

6.2.  Các giáo trình tài liệu đã xuất bản

       -   Giáo trình Luật Lao động 1,2 NXB Đại học Huế, năm 2010

       -   Giáo trình Luật Lao động 1,2 sửa đổi, NXB Đại học Huế, năm 2013

       -   Giáo trình Luật An sinh xã hội, NXB GDVN, 2012

       -   Giáo trình Luật Thương mại 1,2 NXB Đại học Huế, năm 2011

       -   Tài liệu học tập Luật Ngân hàng, NXB Đại học Huế 2013

       -   Tài liệu học tập Luật Tài chính, NXB Đại học Huế 2013

6.3 Các công trình nghiên cứu khoa học
       - Tạp chí chuyên ngành: 50 bài

       - Tạp chí Khoa học Đại học Huế: 45 bài

       - Thông tin pháp lý của Trường: 68 bài

       

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE