Giới thiệu Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

1. Cơ cấu tổ chức:
1.1 Phụ trách chuyên môn

- Trưởng Khoa : TS. GVC Lê Thị Nga
- Bộ môn Hiến Pháp: ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương
- Bộ môn Lý luận – lịch sử: ThS. Mai Diệu Thúy
- Bộ môn Hành chính: PGS.TS. Nguyễn Duy Phương

1.2. Phụ trách công tác Đảng-Công Đoàn-Đoàn Thanh Niên

 - Bí thư Chi Bộ: TS. GVC Lê Thị Nga                                                                                                                                                  

 - Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Trần Công Trung                                                                                                                  

 - Bí thư Liên chi Đoàn: CN. Hoàng Thị Ái Quỳnh

2. Cùng với mục tiêu đào tạo của Khoa, Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần bắt buộc và các học phần có định hướng trong chương trình đào tạo cử nhân luật, gồm:

2.1  Các học phần chính:

           1.  Lý luận về nhà nước và pháp luật 1 và 2
           2.  Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam
           3.  Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới
           4.  Luật Hiến pháp Tư sản
           5.  Luật Hiến pháp Việt Nam 1 và 2
           6.  Luật Hành chính 1 và 2
           7.  Luật Tố tụng hành chính
           8.  Kỹ thuật xây dựng văn bản
           9. Luật học so sánh  

 2.2 Các chuyên đề:

           1.  Luật Tổ chức tòa án, viện kiểm sát, luật sư
           2.  Công tác hộ tịch
           3.  Quản lý xung đột
           4.  Luật khiếu nại, tố cáo
           5.  Công chức, công vụ
           6.  Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa
           7.  Cải cách hành chính
           8.  Hương ước và qui ước
           9.  Hoạt động công chứng, chứng thực quy ước trong quản lý cộng đồng
          10. Hoàn thiện bộ máy nhà nước
          11. Chính sách và pháp luật về quản lý biển và vùng ven biển
          12. Hoạt động lập pháp của Quốc hội
          13. Pháp luật giao thông đường bộ
          14. Luật hành chính so sánh

3. Nghiên cứu khoa học:

3.1. Đề tài nghiên cứu khoa học:

-  Đề tài Cấp Bộ trọng điểm: 0.
-  Đề tài cấp Bộ: 04
-  Đề tài cấp Khoa: 11

3.2.  Các giáo trình tài liệu đã xuất bản:
1.Tài liệu hướng dẫn học tập Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, phần 1. NXB Đại học Huế, 2009.
2.Tài liệu hướng dẫn học tập Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, phần 2. NXB Đại học Huế, 2009
3. Tài liệu hướng dẫn học tập Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, NXB Đại học Huế, 2009.
4. Tài liệu hướng dẫn học tập Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam, NXB Đại học Huế, 2009.
5. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, phần 1, NXB Đại học Huế, 2010
6. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, phần 2, NXB Đại học Huế, 2010
7. Tài liệu hướng dẫn học tập Luật Hiến pháp tư sản. Khoa Luật Đại học Huế, NXB Đại học Huế,2010
8. Giáo trình Luật Hiến pháp phần 1, NXB  Đại học Huế, 2010
9. Giáo trình Luật Hiến pháp  phần2, NXB  Đại học Huế,  2010.                                                                                             10.Tài liệu hướng dẫn học tập Luật học so sánh, NXB Đại học Huế, 2010.

 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BỘ MÔN

1. Bộ môn Hiến pháp:

    - ThS. Trần Việt Dũng

    - TS. Đặng Công Cường
    - ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương

    - ThS. Nguyễn Thị Nữ

    - ThS. Nguyễn Thị Phi Yến

2.  Bộ môn Lý luận – Lịch Sử :

    -  TS. Lê Thị Nga
    -  TS. Đặng Công Cường
    -  ThS. Mai Thị Diệu Thúy
    -  ThS. Trần Công Trung                                                                                                                                                      -   ThS. Lý Nam Hải                                                                                                                                                               - CN. Hoàng Thị Ái Quỳnh

3. Bộ môn Hành chính:

   - TS. Nguyễn Duy Phương
   - ThS Nguyễn Khắc Hùng
   - ThS. Đặng Thị Hà

   - ThS. Bùi Thị Thuận Ánh

4.  Đội ngũ giảng viên thính giảng (thường xuyên):

  - PGS.TS Thái Vĩnh Thắng - Khoa Luật Hiến pháp -Đại học Luật Hà Nội
  - PGS.TS Nguyễn Thị Hồi -   Khoa Lý luận -Lịch sử -Đại học Luật Hà Nội
  - PGS.TS Nguyễn Quốc Hoàn - Đại học Luật Hà Nội.
  - ThS. Trần Thị Thanh Hà - Trưởng phòng công chứng số 2 - tỉnh Thừa Thiên Huế
  - TS. Bùi Thị Tân - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE