Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đến ngày 23/02/2020

Theo Công văn hỏa tốc số 158/ĐHH-VP này 14/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế, thông báo đến các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học thêm 01 tuần nữa (nghỉ đến hết ngày 23/02/2020).

Vậy Nhà trường Thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết.

Công văn 158/ĐHH-VP Tại đây

Các bài khác