Thông báo cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Thông báo số 154/TB-ĐHL về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2018 - 2019. Nội dung như sau:

Đính kèm:
Các bài khác