Rà soát số tài khoản Ngân hàng của sinh viên để Nhà trường chuyển tiền học bổng

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo hiện nay còn một số sinh viên chưa đưa số tài khoản Ngân hàng để Nhà trưởng chuyển tiền học bổng và sinh viên rà soát xem số tài khoản của mình có trong danh sách đã chính xác chưa. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trước ngày 24/05/2019 ( Ô.Chức: 0366195559)

Đính kèm:
Các bài khác