Quyết định khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019

Ngày 06/09/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 416/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng sinh viên xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019.

Theo Quyết định có 15 sinh viên xếp loại Xuất sắc và 334 sinh viên xếp loại Giỏi.

Quyết định khen thưởng file đính kèm

 

Đính kèm:
Các bài khác