Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách viên sinh viên K39 chưa hoàn thành học phí

Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát danh sách sinh viên K39 (Theo danh sách lớp cũ) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 10/05/2019 để điều chỉnh (nếu có sai sót). Sau thời gian trên  sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không có tên trong danh sách xét tốt nghiệp. SĐT: 0234.3946998  

 

 

Các bài khác