Phần trả lời của các đơn vị sau khi tổng hợp ý kiến của các Khoa trong các buổi đối thoại sinh viên năm học 2018 - 2019

1. Phòng CTSV: /upload/file/ctsv.docx

2. Phòng KT -  ĐBCLGD/upload/file/phong-ktdbclgd.docx

3. Phòng Đào tạo:/upload/file/phongdaotao-(1)-(1).docx

4. Phòng Tổ chức - Hành chính/upload/file/phong-tchc.docx.doc

Các bài khác