Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K43

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K43 (khóa tuyển sinh K2019) như sau:

I. Phân các khối

- Khối 1, sinh viên các lớp: Luật K43 A,B,C,D.

- Khối 2, sinh viên các lớp: Luật K43 E,G,H,K.

- Khối 3, sinh viên các lớp: Luật Kinh tế K43 A,B,C.

- Khối 4, sinh viên các lớp: Luật Kinh tế K43 D,E,G.

II. Lịch sinh hoạt cụ thể

  1. Khối 1

* Buổi chiều 20/8/2019:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Nội dung 3:

- Triển khai chế độ chính sách HSSV (75’)

- Đảm bảo An ninh trật tự trường học (75’)

- Kế hoạch đào tạo (75’)

 

 - Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHH

 - Công an tỉnh

 

 - Phòng Đào tạo

13h30’ - 17h30’

Hội trường B

* Buổi sáng 21/8/2019:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

2

Nội dung 1: Kỹ năng, phương pháp học Luật và nghiên cứu khoa học Luật.

PGS.TS Trần Văn Hải

07h15’- 09h15’

Hội trường.

B

3

Nội dung 2:

- Giới thiệu một Luật An ninh mạng và một số Luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trường

09h15’- 11h15’

* Buổi sáng  22/8/2019:

4

Nội dung 4: Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế)

Ông Ngô Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viên

07h15’- 11h15’

Thư viện

  1. Khối 2

* Buổi chiều 20/8/2019:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Nội dung 4: Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế)

Ông Ngô Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viên

13h30’- 17h30’

Thư viện

* Buổi sáng 21/8/2019:

2

Nội dung 2:

- Giới thiệu một Luật An ninh mạng và một số Luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trường

07h15’- 09h15’

Hội trường

 E

3

Nội dung 1: Kỹ năng, phương pháp học Luật và nghiên cứu khoa học Luật.

PGS.TS Trần Văn Hải

09h15’- 11h15’

* Buổi sáng  22/8/2019:

4

Nội dung 3:

- Triển khai chế độ chính sách HSSV (75’)

- Đảm bảo An ninh trật tự trường học (75’)

- Kế hoạch đào tạo (75’)

 

 - Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHH

 - Công an tỉnh

 - Phòng Đào tạo

07h15’ - 11h15’

Hội trường E

  1. Khối 3

* Buổi sáng 20/8/2019:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Nội dung 3:

- Triển khai chế độ chính sách HSSV (75’)

- Đảm bảo An ninh trật tự trường học (75’)

- Kế hoạch đào tạo (75’)

 

 - Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHH

 - Công an tỉnh

 - Phòng Đào tạo

07h15’ - 11h15’

Hội trường B

* Buổi chiều 21/8/2019:

2

Nội dung 2: - Giới thiệu một Luật An ninh mạng và một số Luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trường

13h30’- 15h30’

Hội trường B

3

Nội dung 1: Kỹ năng, phương pháp học Luật và nghiên cứu khoa học Luật.

PGS.TS Trần Văn Hải

15h30’- 17h30’

Hội trường B

* Buổi chiều  22/8/2019:

4

Nội dung 4: Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế)

Ông Ngô Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viên

13h30’ - 17h30’

Thư viện

  1. Khối 4

* Buổi sáng 20/8/2019:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Nội dung 4: Hướng dẫn tìm nguồn tài liệu học tập tại Thư viện (hướng dẫn thực tế)

Ông Ngô Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viên

07h15’- 11h15’

Thư viện

* Buổi chiều 21/8/2019:

2

Nội dung 1: Kỹ năng, phương pháp học Luật và nghiên cứu khoa học Luật.

PGS.TS Trần Văn Hải

 

13h30’- 15h30’

Hội trường

 E

3

Nội dung 2: - Giới thiệu một Luật An ninh mạng và một số Luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trường

15h30’- 17h30’

* Buổi chiều  22/8/2019:

4

Nội dung 3:

- Triển khai chế độ chính sách HSSV (75’)

- Đảm bảo an ninh trật tự trường học (75’)

- Kế hoạch đào tạo (75’)

 

 - Ban Công tác Học sinh sinh viên ĐHH

 - Công an tỉnh

 - Phòng Đào tạo

13h30’ - 17h30’

Hội trường E

 

Nội dung 5: Các khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự lớp, BCH chi đoàn và dã ngoại được thực hiện thời lượng 02 buổi, từ ngày 24/08 đến 25/08/2019 theo lịch bố trí của các khoa.

Các bài khác