Danh sách sinh viên và bảng điểm QTHT các lớp Luật và Luật Kinh tế K43 tính đến ngày 09/09/2019

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên và bảng điểm QTHT các lớp Luật và Luật Kinh tế K43 tính đến ngày 09/09/2019 .Thông tin liên hệ ĐT: 0234.3946995

3. Luật K43C: /upload/file/luat-k43c.xls
8. Luật Kinh tế K43A:/upload/file/luat-kt-k43a.xls
9. Luật Kinh tế K43B:/upload/file/luat-kt-k43b.xls
10 Luật Kinh tế K43C: /upload/file/luat-kt-k43c.xls
11.Luật Kinh tế K43D:/upload/file/luat-kt-k43d.xls
12. Luật Kinh tế K43E:/upload/file/luat-kt-k43e-.xls
13. Luật Kinh tế K43G:/upload/file/luat-kt-k43g.xls
Các bài khác