Danh sách sinh viên K39 còn nợ giáo trình tài liệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K39 còn nợ giáo trình, tài liệu. Sinh viên liên hệ với Trung tâm, để trả giáo trình tài liệu trước 17 giờ 00' ngày 24/05/2019. Trường hợp sinh viên chưa trả giáo trình, tài liệu thì chưa được nhận bằng.tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo

Các bài khác