Quy trình và chu trình đánh giá chất lượng giáo dục Trường đại học

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành quy trình và chu kỳ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học. Khoa Luật xin giới thiệu toàn văn của Thong tư như sau:

Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học

Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐTvề việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và ngày 30 tháng 10 năm 2012, ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐ. Khóa Luật xin đăng tải toàn bộ văn bản như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE