Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 12/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 187/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II 2020 - 2021 năm học cho 428 sinh viên của Nhà trường.

Click file Đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác