Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ I năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

Thông báo về hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội

Nhà trường thông báo cho sinh viên về việc làm hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội như sau:

Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017

Thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo thủ tục hỗ trợ trợ cấp xã hội đối với sinh viên gia đình thuộc diện hộ nghèo năm học 2016 - 2017 như sau:

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 07/04/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Để triển khai xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 để Nhà trường báo cáo cho Đại học Huế và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2016

Thông báo hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

Rà soát lần cuối danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Có cập nhật)

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (bổ sung) và học kỳ I năm học 2016 - 2017. Nhà trường đề nghị các lớp sinh viên kiểm tra, rà soát lại toàn bộ, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ 00' ngày 05/12/2016. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ chốt danh sách, ban hành quyết định chính thức và không điều chỉnh nữa (Có cập nhật)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE