ThS. Nguyễn Thanh Tùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm, sinh: 17.09.1987 Nơi sinh: Quảng Ninh - Quảng Bình

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam. 

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường.

Đơn vị công tác: Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0944961357

Email: thanhtung179@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam  

Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu sinh chuyên ngành: Luật Dân sự

Năm cấp bằng: đang trong quá trình học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 10/2009 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015 đến nay: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở Khoa Luật – Đại học Huế năm 2013: Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng kinh doanh - thương mại qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế.

2. Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở Khoa Luật – Đại học Huế năm 2014: Quyền tự do kinh doanh trong thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005.

2. Công trình khoa học đã công bố

     * Sách xuất bản

     1. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình, Đoàn Đức Lương (chủ biên), Nguyễn Thanh Tùng, Nxb Đại học Huế, 2014.

     2. Tài liệu học tập Luật Thương mại 1, 2013, Lê Thị Hải Ngọc (chủ biên), Khoa Luật, Đại học Huế.

     3. Tài liệu học tập Luật Thương mại 2, 2013, Lê Thị Hải Ngọc (chủ biên), Khoa Luật, Đại học Huế

     * Các bài báo đã đăng

1. Nguyễn Thanh Tùng, “Thực tiễn thi hành pháp luật về cạnh tranh và một số kiến nghị”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa tháng 10/ 2010.

2. Nguyễn Thanh Tùng, “Tìm hiểu một số quy định mới về đăng ký doanh nghiệp”, Thông tin pháp lý Khoa Luật – Đại học Huế, số 5 (2011).

3. Nguyễn Thanh Tùng, “Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam dưới góc nhìn từ các tập đoàn kinh doanh Hàn Quốc”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa tháng 12/ 2012.

4. Nguyễn Thanh Tùng, “Sai phạm ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước - Hệ quả từ lỗ hổng trong cơ chế quản lý, điều hành và giám sát”, Thông tin pháp lý Khoa Luật – Đại học Huế, số 13 (2012).

5. Nguyễn Thanh Tùng, “Vướng mắc trong việc giải quyết yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và thương mại ở Việt Nam”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 21 (2013).

6. Đoàn Đức Lương (chủ biên), Nguyễn Thanh Tùng, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình, Nxb Đại học Huế, 2014.

7. Nguyễn Thanh Tùng, “Bất cập trong việc áp dụng các chế tài Buộc thực hiện đúng hợp đồng, Tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong thương mại và một số kiến nghị”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa năm 2014.

      8. Nguyễn Thanh Tùng, “Hoàn thiện chế định Hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2012 nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động” , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế, Trường ĐH Luật – Đại học Huế năm 2015.

 V. HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

      1. Hội thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự 2005, TP Hồ Chí Minh, 2013.

 

Các bài khác